O advokátovi


V roce 1983 jsem absolvoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, poté jsem pracoval jako podnikový právník v oblasti hutního průmyslu a stavebnictví. V roce 1985 jsem složil rigorózní zkoušku a získal titul JUDr. V letech 1991 až 1994 jsem působil jako komerční právník a od roku 1994 doposud vykonávám advokacii jako samostatný advokát, zapsaný v České advokátní komoře pod číslem 02135.

V rámci své právní praxe se zaměřuji zejména na právo občanské, korporátní, trestní, správní, rodinné, pracovní, insolvenční, autorské, ústavní, mezinárodní právo soukromé. Provádím sepisy žalob, smluv, právních rozborů, ústavních stížností. Zastupuji před soudy, v rozhodčím řízení, při vymáhání pohledávek, v řízení občanském, trestním, exekučním, dědickém, správním, insolvenčním, rozvodovém, v řízení o vypořádání společného jmění manželů, o úpravu vztahů k nezletilým dětem apod.

Jsem zapsán v Registru poskytovatelů pomoci obětem trestných činů, který vede Ministerstvo spravedlnosti ČR a u Nejvyššího správního soudu jako advokát ustanovovaný jako zástupce pro řízení o kasačních stížnostech ve věcech azylových, cizineckého práva, občanství, financí a daní, životního prostředí, stavebního řízení, přestupků, správního trestání, sociálního zabezpečení, důchodů.


 

Vyhledávání

© 2014 Všechna práva vyhrazena.