Poskytované služby

Poskytuji právní služby zejména v těchto oblastech:

OBČANSKÉ PRÁVO

sepis a posuzování obsahu smluv, revize návrhů smluv, smlouvy kupní, darovací, smlouvy o převodu vlastnického práva k nemovitým věcem, zastoupení ve vkladovém řízení, směny nemovitostí, zástavní práva, věcná břemena, služebnosti, předkupní právo, smlouvy o dílo, bytové právo, nájemní vztahy, spoluvlastnické vztahy k nemovitým věcem včetně jejich vypořádání, odpovědnost za škodu, náhrada škody, odpovědnost za vady, dědické právo, ochrana osobnosti, vymáhání pohledávek, sepis žalobních a jiných návrhů, právních rozborů, sepis opravných prostředků, např. odvolání, dovolání, právní zastoupení v soudním, exekučním a rozhodčím řízení.

TRESTNÍ PRÁVO

vedení obhajoby v trestním řízení, zastupování před soudy a orgány činnými v trestním řízení, zastupování ve vazebním a přípravném řízení, hlavním líčení, provádění úkonů k propuštění z vazby, účast při vyšetřovacích úkonech, zastupování poškozených a obrana jejich práv, právní pomoc v adhezním řízení, příprava a sepis podání orgánům činným v trestním řízení (např. trestní oznámení, žádost o propuštění z vazby), sepis řádných a mimořádných opravných prostředků (stížnost, odvolání, dovolání, stížnost pro porušení zákona, obnova řízení, ústavní stížnost atd.), zastupování v řízení o opravných prostředcích, posuzování jednání z hlediska možných trestněprávních následků, řešení nároků ze zásahů do práv na ochranu osobnosti, navrhování alternativních způsobů ukončení trestního řízení, problematika mladistvých pachatelů a dětí mladších 15 let, zastupování v řízení o přestupcích.

Jsem zapsán v Registru poskytovatelů pomoci obětem trestných činů, který vede Ministerstvo spravedlnosti ČR.

SPRÁVNÍ PRÁVO

jsem zapsán u Nejvyššího správního soudu jako advokát ustanovovaný zástupcem pro řízení o kasačních stížnostech ve věcech azylových, cizineckého práva, občanství, financí a daní, životního prostředí, stavebního řízení, přestupků, správního trestání, sociálního zabezpečení, důchodů.

RODINNÉ PRÁVO

právní poradenství, rozvodové řízení, sepis listin k tzv. "nespornému rozvodu", vypořádání společného jmění manželů, vypořádání společného nájmu bytu, úprava práv a povinností k nezletilým dětem, výživné dítěte nezletilého, zletilého, výživné manželů po rozvodu, manželské a předmanželské smlouvy, právní zastoupení v soudním řízení.

INSOLVENČNÍ PRÁVO

zastupování věřitelů v insolvenčním řízení, činnost ve věřitelských orgánech.

ÚSTAVNÍ PRÁVO

sepis ústavních stížností, právní zastoupení v řízení před Ústavním soudem.

OSTATNÍ  SLUŽBY

právo korporátní, pracovní, autorské, ochrana duševního vlastnictví, mezinárodní právo soukromé, tvorba vnitřních předpisů u právnických osob, školící a konzultační činnost; zaměření právní praxe je průběžně měněno podle aktuální situace a potřeby.

Jako advokát jsem oprávněn činit prohlášení o pravosti podpisu na listinách, které jsem sám sepsal nebo které byly přede mnou podepsány.

Informace pro klienty:

Ochrana spotřebitele

Mimosoudním řešením sporů mezi advokátem a klientem-spotřebitelem je pověřena Česká advokátní komora, se sídlem Národní 16, 110 00 Praha 1. Internetová adresa tohoto orgánu je www.cak.cz

Ochrana osobních údajů

Advokát, jakožto správce osobních údajů, které mu jsou poskytovány na základě smlouvy nebo jiné dohody, zpracovává tyto osobní údaje v souladu s právními předpisy, především se zákonem č. 85/1996 Sb. (zákon o advokacii) a Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27.4.2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES.
Vyhledávání

© 2014 Všechna práva vyhrazena.