Ceny

Odměna advokáta za poskytování právních služeb se řídí smlouvou s klientem, a není-li odměna advokáta takto určena, řídí se vyhl č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif), v platném znění.

Odměnu advokáta lze sjednat buď jako odměnu

časovou - v případě konzultací, kontroly smluvních dokumentů apod., přičemž sazba je stanovena pevnou částkou za každou započatou hodinu právní služby s přihlédnutím ke složitosti věci; nebo

úkonovou - za jednotlivé úkony právní služby, které jsou ve věci poskytnuty, jejíž výše je odvozena od tarifní hodnoty předmětu právní služby uvedené v advokátním tarifu; nebo

paušální - zahrnuje všechny činnosti a úkony, které jsou prováděny v rámci poskytovaných právních služeb v daném časovém období a to zejména v případě dlouhodobého poskytování právních služeb; nebo

stanovenou pevnou částkou - zejména za tzv. vyřízení věci, např. za všechny úkony při zakládání obchodní společnosti nebo prodeji nemovitosti či za jednorázové poskytnutí právní služby; nebo

stanovenou podílem na hodnotě věci nebo na výsledku věci  - tzv. odměna za úspěch sjednávaná v případě, kdy výsledek sporu je nejistý; výše podílu činí nejvýše 25 % hodnoty nebo výsledku věci.

Spolu s odměnou za právní služby náleží advokátu

náhrada hotových výdajů účelně vynaložených v souvislosti s poskytnutím právní služby, zejména na soudní a jiné poplatky, cestovní výdaje, poštovné, telekomunikační poplatky, znalecké posudky a odborná vyjádření, překlady, opisy a fotokopie listin;

náhrada za promeškaný čas strávený cestou do místa výkonu právní služby ve výši uvedené v advokátním tarifu;

náhrada cestovních výdajů účelně vynaložených v souvislosti s poskytnutím právní služby do místa výkonu právní služby a zpět.

Odměnu sjednávám individuálně podle okolností každého případu a s přihlédnutím k majetkové a sociální situaci klienta. Odměna je s klientem dohodnuta při převzetí zastupování, přičemž klient je vždy předem informován o předpokládaném rozsahu a časové náročnosti poskytovaných právních služeb. Vždy s klientem projednám, který druh smluvní odměny je pro něj výhodnější, tedy zda hodinová sazba nebo sazba za jednotlivé úkony právní služby, či paušální odměna, případně odměna stanovená pevnou částkou nebo podílem na hodnotě či výsledku věci.

V rámci poskytování právní pomoci pro oběti trestných činů dle zákona 45/2013 Sb., o obětech trestných činů, poskytuji bezplatnou právní pomoc, a to v rozsahu první porady s klientem nepřesahující 1 hodinu.

Vyhledávání

© 2014 Všechna práva vyhrazena.